Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
17/QĐ-PGDĐT 08/01/2018 Quyết định, Về việc Ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu Phòng GDĐT Đại Lộc
18/QĐ-PGDĐT 08/01/2018 Quyết định, Về việc ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2018
15/QĐ-PGDĐT 08/01/2018 Quyết định, Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc
16/QĐ-PGDĐT 08/01/2018 Quyết định, Về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Lộc
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
348/QĐ-PGDĐT 05/12/2014 Quyết định, Quyết định về việc ban hành quy chế công tác Văn thư lưu trữ của Phòng GDĐT Đại Lộc