Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
17-CTr/HU 16/10/2017 Chương trình, Văn bản khác, Chương trình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"