Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
17/QĐ-PGDĐT 08/01/2018 Quyết định, Về việc Ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu Phòng GDĐT Đại Lộc
18/QĐ-PGDĐT 08/01/2018 Quyết định, Về việc ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2018
47/UBND-NV 08/01/2018 Công văn, Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị
03/BC-PGDĐT 08/01/2018 Báo cáo, Báo cáo kết quả công tác tháng 12/2017 và nhiệm vụ công tác tháng 01/2018
15/QĐ-PGDĐT 08/01/2018 Quyết định, Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc
16/QĐ-PGDĐT 08/01/2018 Quyết định, Về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Lộc
01/CT-UBND 03/01/2018 Chỉ thị, Chỉ thị tổ chức đón mừng năm mới và Tết Mậu Tuất năm 2018
2092/SGDĐT-VP 29/12/2017 Công văn, Về việc thống nhất biểu mẫu cam kết thực hiện dạy thêm đúng quy định
17-CTr/HU 16/10/2017 Chương trình, Văn bản khác, Chương trình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
348/QĐ-PGDĐT 05/12/2014 Quyết định, Quyết định về việc ban hành quy chế công tác Văn thư lưu trữ của Phòng GDĐT Đại Lộc
Trang 1 / 212»